Literatür Taraması Tez Hazırlama Veri Analizi ve Raporlama

Metodoloji Nedir? Yöntemleri ve Örnekleri

Metodoloji Nedir
Turnitin intihal raporu alma

Metodoloji, bilimsel araştırma yöntemleri ile bunların nasıl uygulanacağını konu edinen bir disiplindir. Söz konusu yöntemler, bilimsel bir araştırmanın nasıl tasarlanacağı, araştırma verilerinin nasıl toplanacağı ve analiz edileceği ve son olarak analiz sonuçlarının nasıl yorumlanacağı konularını kapsamaktadır. Bir araştırmacı, araştırma sorusuna yanıt ararken ya da bir hipotezi test ederken belirli bir metodoloji kullanmak durumundadır. Araştırmacının metodolojisi, yapmış olduğu araştırmanın güvenilirliği ve geçerliliği açısından oldukça önemli olup bilimsel yöntemlerin doğru bir şekilde uygulanmasını gerektirmektedir. 

Metodoloji araştırmanın tüm aşamalarında kullanılmaktadır. Verilerin toplanması, analiz edilmesi, bulguların yorumlanması gibi tüm aşamalarda iş yağış şeklini belirleyen temel unsurlardandır. Bu sebeple, yapılan bir araştırmanın sonuçlarına güven duyabilmenin ön koşullarından biri de doğru metodolojinin belirlenmiş olmasıdır.

Metodoloji Yöntemleri ve Örnekleri

İçindekiler

Metodoloji yöntemlerini 5 başlıkta inceleyebiliriz;

 1. Nicel araştırma metodolojisi
 2. Nitel araştırma metodolojisi
 3. Karşılaştırmalı araştırma metodolojisi
 4. Eylem araştırması metodolojisi
 5. Fenomenolojik araştırma metodolojisi

1.Nicel Araştırma Metodolojisi:

Bu yöntem sayısal verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması için kullanılır. Araştırmacılar, anket çalışmaları, gözlemler, deneyler veya belge analizleri gibi teknikler kullanarak sayısal veriler toplarlar. Bu veriler, matematiksel işlemlerle analiz edilir ve sonuçlar yorumlanır. Nicel araştırmalar, genellikle hipotezlerin test edilmesi ve neden-sonuç ilişkilerinin belirlenmesi için kullanılır.

2.Nitel Araştırma Metodolojisi:

Bu yöntem, derinlemesine araştırmalar ve yorumlar yaparak anlam çıkarmayı hedefler. Nitel araştırmalar, mülakatlar, odak grupları veya gözlem gibi teknikleri içerir. Nitel araştırmalar, genellikle insan davranışlarının, tutumlarının veya deneyimlerinin anlaşılması için kullanılır.

intihal dusurme hizmeti

3.Karşılaştırmalı Araştırma Metodolojisi:

Bu yöntem, farklı kültürler veya coğrafi bölgeler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları anlamak için kullanılır. Bu yöntem, birden fazla ülkede yapılan araştırmaları içerir. Bu tür araştırmalar, farklı kültürlerdeki toplumsal yapılar, normlar, değerler veya davranışlar hakkında karşılaştırmalı analizler yaparak farklılıkları veya benzerlikleri belirlemeye yardımcı olabilir.

Keşfedin: Tez Nasıl Yazılır?

4.Eylem Araştırması Metodolojisi:

Bu yöntem, bir toplumda veya bir grupta bir sorunu çözmek veya bir değişim yapmak amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Araştırmacılar, araştırmaya katılan grupla birlikte çalışarak sorunun nedenlerini ve çözümlerini belirlemeye çalışırlar. Eylem araştırması, toplumsal değişim ve gelişmeyi teşvik etmek için kullanılır.

5.Fenomenolojik Araştırma Metodolojisi

Bu yöntem, insan deneyimlerini anlamak ve açıklamak için kullanılır. Araştırmacılar, bireysel mülakatlar ve grup tartışmaları gibi teknikler kullanarak insanların deneyimlerini keşfederler. Fenomenolojik araştırmalar, insan davranışlarının, deneyimlerinin ve düşüncelerinin nasıl algılandığını ve anlamlandırıldığını anlamak için kullanılır.

Araştırmacının konusuna ve çalışma yaptığı alana göre yukarıda sayılan metodoloji örneklerinden uygun olanın seçilmesi mümkündür. Sosyal bilimlerde metodoloji türleri genel olarak bu başlıklardan oluşmaktadır.

Tezde Metodoloji Nasıl Yazılır?

Tezlerde metodolojinin nasıl yazılacağı aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır:

 1. Araştırmanın amaçları ve araştırma soruları: Metodolojinin yazılmasına başlamadan önce, ilk olarak araştırmanın amacı ve araştırma soruları belirlenmelidir. Bu durum, metodolojide hangi yöntemlerin kullanılacağının belirlenmesine yardımcı olmaktadır.
 2. Araştırma tasarımı: Araştırmanın tasarımı, araştırma yöntemlerinin seçiminde önemlidir. Örneğin, araştırmacılar bir nicel araştırma yapacaksa, hangi veri toplama araçlarının kullanılacağı belirlenmelidir. Veri toplama araçları arasında anket, gözlem, deneysel çalışmalar veya belge analizleri yer alabilir.
 3. Veri toplama yöntemleri: Veri toplama yöntemleri, araştırmacıların verileri toplamak için hangi teknikleri kullanacaklarını belirler. Örneğin, bir anket çalışması yapılıyorsa, anket sorularının ne olduğu ve hangi ölçeklerin kullanılacağı belirlenir.
 4. Veri analiz yöntemleri: Veri analiz yöntemleri, toplanan verilerin nasıl analiz edileceğini belirler. Örneğin, bir nicel araştırma yapıyorsanız, toplanan veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilir. Nitel araştırmalarda, veriler daha çok içerik analizi ve tema analizi gibi yöntemlerle analiz edilir.
 5. Araştırma örnekleme yöntemleri: Örnekleme yöntemleri, araştırmacıların hangi gruplardan örnekler alacaklarını belirler. Bu, araştırmanın evreni, örneklem büyüklüğü ve örneklem seçim kriterleri gibi faktörleri içerir.
 6. Araştırmanın sınırlamaları: Metodolojinin son bölümünde, araştırmanın sınırlamaları belirtilir. Bu, araştırmacıların hangi zorluklarla karşılaştığını, hangi faktörlerin araştırmanın sonuçlarını etkileyebileceğini ve araştırmanın kısıtlılıklarını içerir.

Yukarıda sayılan tüm bu adımlar, araştırmacıların araştırma metodolojilerini açıkça belirlemelerine yardımcı olmaktadır. Metodoloji yazarken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da kullanılacak kaynakların ve literatürün bu aşamada belirlenmesidir.

İlginizi Çekebilir: Araştırma Ödevi Hazırlama

Metodoloji Kısmına Ne Yazılır?

Metodoloji kısmının yazılması bir bilimsel araştırmanın en önemli aşamalarının başında gelmektedir. Bilimsel araştırmalarda metodoloji kısmına temel olarak, araştırmanın nasıl yapıldığı ve hangi yöntemlerin kullanıldığı bilgileri yazılmaktadır. Tezde metodoloji kısmında temel olarak; araştırmanın amacı, hipotezleri, araştırma soruları ve yöntem önerileri yer almaktadır. Bilimsel çalışmaların metodoloji kısımlarında, araştırmacının izlediği adımlar, veri toplama, analiz ve yorumlama yöntemleri ile kullanılan araçlar, örnekleme planı, araştırmanın kısıtları ve son olarak doğruluk-güvenilirlik hususları ele alınmaktadır.

Dikkatinizi Çekebilir: Araştırma Sorusu

İyi bir bilimsel çalışmada metodoloji kısmı hayati öneme haizdir. Çünkü bu bölümde araştırmacılar, kullanacakları yöntemleri, araçları açıkça belirtirler. Bu durum veri toplama, analizi ve yorumlanması süreçlerinde ortaya çıkması muhtemel sorunların sebepleri konusunda sonradan fikir edinilebilmesine de büyük katkılar sağlayabilmektedir. Dolayısıyla metodoloji kısmı bilimsel araştırmaların izlediği yol haritası olup, bunun doğru ve eksiksiz şekilde sunulması sonraki çalışmalara rehber olabilmesi açısından da oldukça önemlidir. Bu durum diğer bilimsel araştırmalar için de geçerli olduğu gibi makale metodolojisi konusunda da geçerlidir.